Ohlášky od 20. 11. 2022 do 27. 11. 2022 - Ježíše Krista Krále C

20.11.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi,
aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu,
věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna ..

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja. Mk 11,10


Přehled bohoslužeb

20. Listopad 2022 - Slavnost Ježíše Krista Krále - 34. Neděle v Mezidobí C - Sv. Felix za Valois

 • Machov - 8:00 za + Anežku a Josefa Švejdarovi a sestru Marii
 • Police n/M - 9:30 za zemřelé: Karla a Marii Hornychovi a jejich rodiče
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

21. 11. 2022 Pondělí - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 • Police n. M - mše svatá nebude - kněžský den HK

22. 11. 2022 Úterý - Památka Sv. Cecílie, panny a Mučednice

 • Police n. M 18:00 - na živé a + varhaníky, zpěváky a hudebníky Polického kůru

23. 11. 2022 Středa - Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka hlavního patrona diecéze

 • Bezděkov n. M. 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

24 11. 2022 Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

 • Police n/M 8:00 - na poděkování za vyslyšení proseb, za přijaté milosti a prosba o další Boží vedení

25. 11. 2022 Pátek - 34. Týdne v mezidobí / Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 • Police n/M 18:00 - za + manžela Miloše, a rodiče z obojí strany a duše v očistci 
 • Od 17:00 adorace

19:00 PASTORAČNÍ RADA

26. 11. 2022 Sobota - 34. Týdne v mezidobí

 • Police n. M 18:00 na poděkování Nejsvětější Trojici za přijaté dary a milosti

27. Listopad 2022 - 1. neděle Adventní "A" - Požehnání adventních věnců

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + manžela, živé a mrtvé z rodiny a duše v očistci
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde