Pastorační rada farnosti Police nad Metují (PRF)pro funkční období 2019-2021  Zápis č. 1/2020 z jednání PRF

03.03.2020

Jednání se konalo dne 24. ledna 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

Přítomní: Jaroslaw Furtan (předseda PRF), Antonín Hubka, Hana Kohlová, Kateřina Nekvindová, Milan Schirlo, Eva Skálová, Karel Vacek, Petr Verner, Jan Troutnar

Omluveni: Jiří John, Martin Kujínek, Pavlína Vítová, Tomáš Weissar

Jednání zahájil předseda PRF. Po společné modlitbě přivítal všechny přítomné, omluvil nepřítomné a vyzval k naplánování termínu příštího jednání PRF.

Příští jednání PRF se bude konat 17. 4. 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

Poté byly zformulovány následující programové body k projednání:

1) zveřejňování zápisů z jednání PRF

2) změny pořadu bohoslužeb

3) změna internetových stránek farnosti

4) výroba a instalace světelných panelů - číselníků písní k bohoslužbám

5) kontrola a sčítání finančních sbírek po bohoslužbách

6) Vánoční přání a další informační materiály farnosti

7) pastorace - příprava dětí k 1. sv. přijímání

8) nový akolyta pro polickou farnost

9) akce farního pastoračního a společenského plánu

10) informace o opravách

11) různé

Tyto body byly postupně projednány.

1) Zveřejňování zápisů z jednání PRF

PRF projednala a schválila zveřejňování zápisů ze svých jednání na internetových stránkách farnosti.

2) Změny pořadu bohoslužeb

PRF projednala připomínky, týkající se změny pořadu bohoslužeb o víkendu. Administrátor farnosti vysvětlil důvody, které PRF s pochopením přijala. O těchto důvodech P. Jaroslaw informoval také všechny farníky v rámci ohlášek v každým kostele.

3) Změna internetových stránek farnosti

PRF prodiskutovala nabídku paní Kateřiny Pfeiferové, na vytvoření nových internetových stránek polické farnosti a jejich spravování.

PRF souhlasí, aby paní Kateřina Pfeiferová vytvořila nové webové stránky farnosti, tento web spravovala a doporučuje zachovat stávající doménu.

4) Výroba a instalace světelného panelu - číselníku písní k bohoslužbám

PRF souhlasí s výrobou a instalací nového světelného panelu - číselníku písní k bohoslužbám pro polický kostel NPM a požaduje, aby měl tento panel možnost zobrazit i číslo konkrétní zpívané sloky, a také možnost projekce na dvě protilehlé strany (ve směru do hlavní lodi kostela a do presbytáře). Výrobu panelu zajistí pan Petr Verner.

5) Kontrola a sčítání finančních sbírek při bohoslužbách

Kontrolu a sčítání finančních sbírek po bohoslužbách bude provádět členové ERF, případně PRF, a jimi požádaní ostatní farníci.

6) Vánoční přání a další informační materiály farnosti

PRF souhlasí s vytvořením Vánočního přání s polickým kostelním betlémem a informačních letáků s kostely a kaplemi jednotlivých filiálek polické farnosti (podobně jako již vydaný leták v polovině devadesátých let minulého století). Betlém nafotil a objekty pro leták nafotí pan Milan Schirlo, který také připraví grafické návrhy. Text za polickou filiálku by byl použit ze zmíněného letáku (pokud to odsouhlasí P. Jiří Prokůpek) společně s texty pana Pichla, který dodá pan Karel Vacek; za ostatní filiálky jejich zástupci. Také bylo diskutováno vytvoření loga farnosti, např. s portálem polického kostela.

7) Pastorace - příprava dětí k 1. sv. přijímání

PRF diskutovala o způsobu přípravy dětí na 1. svaté přijímání. V rámci možností daného školního roku bude příprava probíhat v rámci vyučování náboženství. Pokud to nebude možné, zajistí přípravu P. Jaroslaw.

8) Nový akolyta pro polickou farnost

PRF byla seznámena s ustanovením nového akolyty pro polickou farnost - je jím pan Jan Štěpán. Do služby bude slavnostně uveden při nedělní mši sv. 26. 1. v kostele NPM v Polici n. M. PRF mu vyprošuje Boží požehnání a hojnost darů Ducha svatého.

9) Akce farního pastoračního a společenského plánu

LEDEN

- Tříkrálová sbírka - letos od 4. - 11. 1., organizačně zajišťuje paní Kateřina Voláková

ÚNOR

- Farní charitativní ples - letos 1. 2. v Pellyho domech, hudba pan Maryška; pro příští rok změna hudby

(organizačně zajišťuje pan Martin Tóth)

BŘEZEN

- Pobožnost křížové cesty - každý pátek přede mší svatou, povedou zájemci z řad farníků, v zákristii se

zapíšou

- Naplánovat křížovou cestu pro rodiny s dětmi

Příprava dalších akcí

- duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem - 25. 4. V Pellyho domech

- naplánovat dětské mše - Kateřina Voláková, Jan Troutnar, P. Jaroslaw, nabízejí se NE mše sv. na

Bezděkově

- Májová pouť do Vambeřic - letos 2. 5., organizačně zajišťuje Jan Troutnar

- májové pobožnosti na Hvězdě - zajistí 3x polická farnost, 1x broumovská farnost

- Farní dětský den - druhá polovina května, organizačně zajišťuje Milan Schirlo

- Svatodušní novéna - letos od 22. - 30. 5., zajistí Jiří John

- Noc kostelů - letos 5. 6., předjednána spolupráce s RMN, organizačně zajišťuje Jan Troutnar a o

spolupráci byla požádána Kateřina Pfeiferová

- výuka náboženství pro dospělé (katecheze, biblické hodiny) - v rámci pravidelných úterních setkání před

mší sv.

- Misijní koláče - organizačně zajišťuje paní Lenka Johnová

- usilovat o vytvoření společenství dětí - paní Hana Kohlová

10) Informace o opravách

P. Jaroslaw informoval PRF o provedení opravy dešťového okapu na JV straně kostela sv. Václava v Machově a o dalších plánovaných opravách farních nemovitostí pro letošní rok.

Kostel NPM v Polici n. M.:

- obnova odvodnění vnější strany presbytáře (drenáž a doplnění chybějících pískovcových žlabů, ve

spolupráci s odvodněním celého areálu bývalého benediktinského kláštera) a instalace nových

střešních okapů,

- oprava havarijního stavu malé (východní) věže,

- pokračování v opravě hromosvodů,

- stanovení postupu zachování a obnovy fresky ve výklenku na pravé vnitřní straně presbytáře, ve

spolupráci s Národním památkovým ústavem

Opravy budou prováděny v gesci vikariátního stavebního technika pana Pavla Šimka.

Na opravu malé věže bylo požádáno o dotaci z havarijního fondu MK ČR a o příspěvek od města Police n. M.

Dále bude potřebné naladění a drobná oprava varhan. Pan Antonín Hubka požádá pana Otcovského, o cenovou nabídku na realizaci.

Kostel sv. Václava v Machově:

- oprava a obnova vývěsky u vchodu do kostela,

- oprava hlavního oltáře; bude nutné posoudit, zda a jakým způsobem půjde oltář opravit (značně

poškozený červotočem).

11) Různé

Adopce na dálku

PRF projednala a schvaluje, aby se farnost zapojila do projektu Charity ČR - Adopce na dálku. Iniciativy se ujala paní Kateřina Nekvindová, která se staršími dětmi vybere kluka nebo holku z Indie, kterého/kterou bude farnost podporovat částkou 6.500, - Kč ročně a pomůže mu/ji získat vzdělání.

Zástupce PRF v ERF

Na minulém jednání (viz zápis 2/2019), byl za PRF zvolen do ERF Jan Troutnar, a to za podmínky, že volbu přijme. Jan T. volbu přijal.