Volby do pastorační rady

30.03.2019

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním orgánem kněze, podle Kodexu kanonického práva. Úkoly PRF, její složení, volby, ustanovení a způsob práce se řídí stanovami PRF Královéhradecké diecéze (www.bihk.cz/ke-stazeni/kancler-a-administrativni-odbor/stanovy). 

PRF se ustanovuje nejprve na dobu 2 let, poté na dobu 4 let. 

Jejími členy jsou kněz, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, delegáti z místních řeholních společenství, církevních sdružení, hnutí či škol, 2 - 6 členů zvolených farním společenstvím a 2 - 6 členů jmenovaných knězem. Předsedou PRF je kněz.


Volby do Pastorační rady farnosti Police nad Metují

Historicky první volby do PRF Police n. M., Bezděkov n. M., Machov proběhnou v květnu 2019. 

PRF bude ustavena do jednoho měsíce po volbách, a to na období 2 let. 

Po tomto období by měly proběhnout nové volby.


Volební řád

 • Voleno bude 6 členů, a to z kandidátů, které může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit.
 • Právo volit má každý katolík starší 18-ti let, příslušející do farnosti a právo být zvolen má každý katolík starší 18-ti let, který má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.
 • Kněz jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce a členy farnosti, o navržení kandidátů. 
 • Každý člen farnosti, který má právo volit, může navrhnout 6 kandidátů. Písemné návrhy přijímá kněz a volební komise.
 • Volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů. Toto bude zveřejněno nejpozději 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v předsíni kostela.
 • Výsledky voleb budou farnímu společenství oznámeny do 14-ti dnů od voleb.

Volební plán

 • 30. - 31. března 2019 - oznámení o jmenování volební komise
 • 1. - 17. dubna - předkládání anonymních písemných návrhů kandidátů do PRF knězi nebo volební komisi
 • od 21. dubna - zveřejnění seznamu kandidátů, termínu a místa konání voleb
 • 11. - 12. května - předpokládaný termín konání voleb
 • 25. - 26. května - oznámení výsledku voleb