Zápis ekonomické rady farnosti Police nad Metují 01 2020

06.03.2020

Zápis č. 1/2020 z jednání ERF

Jednání se konalo dne 6. března 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

  • Přítomní: Jaroslaw Furtan (předseda ERF), Milena Čápová, Martin Tóth, Václav Verner, Jan Troutnar
  • Omluveni: Stanislav Bittnar
  • Jednání zahájil předseda ERF a přivítal všechny přítomné. Po společné modlitbě vyzval k naplánování termínu příštího jednání ERF.
  • Příští jednání ERF se bude konat 5. 6. 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

Programové body k projednání:

1) informování a zveřejňování zápisů z jednání ERF

2) účetní dokumenty

3) informace o opravách

4) kontrola a sčítání finančních sbírek z bohoslužeb

5) jmenování členů ERF

6) různé


1) Informování a zveřejňování zápisů z jednání ERF

ERF projednala a schválila zveřejňování zápisů ze svých jednání na internetových stránkách farnosti. Dále

zde bude uveden aktuální seznam jmenovaných členů ERF.

2) Účetní dokumenty

Členové ERF obdrželi bankovní knihy a obratové předvahy za rok 2019, pro jednotlivé filiálky

a kompletní pro celou farnost, a tato dokumenty prodiskutovali. Dokumenty jsou k nahlédnutí u členů

ERF.

3) Informace o opravách

ERF projednala plánované opravy farních nemovitostí pro rok 2020

Kostel NPM v Polici n. M.:

- oprava havarijního stavu malé (východní) věže,

- dokončení hromosvodu,

- instalace nových střešních okapů na presbytářové části kostela,

- obnova odvodnění vnější strany presbytáře - drenáž a doplnění chybějících pískovcových žlabů (ve

spolupráci s odvodněním celého areálu bývalého benediktinského kláštera)

Kostel sv. Václava v Machově:

- oprava hlavního oltáře, který je v havarijním stavu - z důvodu značné finanční náročnosti (po jednání

s restaurátorem) byl domluven přesun této opravy do roku 2021; ERF ale doporučuje, alespoň sejmout,

a to co nejdříve, rozpadající se korunu s baldachýnem, nacházející se v nejvyšší části oltáře.

4) Kontrola a sčítání finančních sbírek z bohoslužeb

Členové ERF, případně PRF a jimi požádaní ostatní farníci, budou provádět kontrolu a sčítání finančních

sbírek z bohoslužeb.

5) Jmenování

Členové ERF jsou jmenováni na dobu 2 let. Při nejbližší možné příležitosti složí jmenovaní členové ERF slib

před farním společenstvím a předseda ERF jim předá jmenovací dekret.

6) Různé

Zástupcem PRF v ERF byl zvolen pan Jan Troutnar (zápis 2/2019).


Zapsal: J. Troutnar