Zápis z pastorační rady

25.07.2020

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují

Pastorační rada farnosti (PRF)

pro funkční období 2019 - 2021

Zápis z jednání PRF č. 2/2020


Jednání se konalo dne 26. června 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

Přítomní: P. Jaroslaw Furtan (předseda PRF), Jiří John, Antonín Hubka, Hana Kohlová, Kateřina

Nekvindová, Milan Schirlo, Eva Skálová, Karel Vacek, Petr Verner, Pavlína Vítová, Jan Troutnar

Omluveni: Martin Kujínek, Tomáš Weissar

Hosté: Jan Štěpán

Jednání zahájil předseda PRF. Po přivítání a společné modlitbě byly sestaveny body k projednání.

Projednávané body:

1) Termín příštího jednání

2) Úklid kostelů, údržba pozemků kolem kostela v Machově

3) Informace z jednání ERF a o realizovaných a plánovaných opravách v roce 2020

4) Akce farního pastoračního a společenského plánu

5) Různé

Tyto body byly postupně projednány.

1) Termín příštího jednání

Příští jednání PRF se bude konat 25. 9. 2020 od 19.00 hod. ve farní místnosti v Polici n. M.

2) Úklid kostelů, údržba pozemků kolem kostela v Machově

PRF diskutovala problematiku úklidu bezděkovského, ale i ostatních farních kostelů a jeho řešení do budoucna, a to i za pomoci úklidové firmy. Shodla se na tom, že úklid si i nadále budou zajišťovat farníci, jenom by bylo vhodné úklidy plánovat na vhodnější odpolední či víkendovou dobu, aby se mohli zapojit 
i farníci, kteří chodí do zaměstnání. Co se týká polického kostela, tak by bylo vhodné jednat s ředitelem Regionálního muzea Náchod, zda by se mohlo na úklidu kostela (pro ně vhodným způsobem) podílet.

PRF nedoporučuje najmout na úklid kostelů úklidovou firmu.

PRF dále diskutovala údržbu pozemků kolem kostela v Machově. Farnost potřebuje sehnat někoho, kdo by údržbu zajistil a vyřešit kam s trávou. Pokud by neměl nikdo zájem na krmivo, tak další z možností je odvoz na obecní kompostárnu.

3) Informace z jednání ERF a o realizovaných a plánovaných opravách v roce 2020

PRF byla seznámena s jednáním ERF, které se konalo dne 5. 6. 2020.

Na uvedeném jednání ERF

- se seznámila s výsledkem hospodaření farnosti za rok 2019. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 činil

+330 tis. Kč, závazky 0,- Kč, půjčky 20 tis. Kč (od BK); kompletní přehled je uveden ve formuláři Základní

ukazatele výsledku hospodaření,

- projednala žádost p. Petra Rýgla, o prodej pozemku p.č. 716/2 v k.ú. Machov, o výměře 325 m2 ve

vlastnictví ŘK farnosti - děkanství Police n. M. a s tímto prodejem souhlasí za cenu dle nabídky žadatele,

- projednala a souhlasí se zakoupením elektrického vyžínače pro údržbu zahrady u machovské fary,

- diskutovala o nutnosti opravy plotu lemujícího zahradu u machovské fary,

- diskutovala o finanční pomoci z prostředků Tříkrálové sbírky.

Dále projednala plánované a realizované opravy v roce 2020

Kostel NPM v Polici n. M.

Oprava havarijního stavu malé věže:

- byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem p. Karlem Šimkem z Hronova, v rozsahu "Oprava krovu sanktusníku kostela NPM s obnovou krytiny", celková cena díla 425 tis. Kč, dílo je realizováno a bude dokončeno v 2. pol. 2020.

Dokončení hromosvodu:

- platí nabídka rozsahu a ceny díla od p. Berana z Rychnova n. K., cena za dokončení činí 200 tis. Kč, dílo bude dokončeno v letošním roce.

Odvodnění vnější strany presbytáře - instalace nových střešních okapů a svodů, drenáž u paty

obvodového zdiva:

- k dispozici je předběžná nabídka od p. K. Šimka a od p. J. Berana z Police n. M.; z důvodu rozdílné nabídnuté technologie doporučuje ERF realizovat odvodnění dle nabídky p. K. Šimka.

Finanční prostředky na realizaci uvedených oprav a investic má farnost z větší části zajištěné.

Restaurování fresky Krista v presbytáři:

- byl předložen návrh Mgr. Martina Májka, s postupem prací a cenovou nabídkou; v letošním roce budou uhrazeny pouze náklady na provedený rozbor omítky; vlastní realizace by proběhla až příští rok, tedy po realizaci odvodnění a částečném vyschnutí presbytáře; není vyloučeno předložení další nabídky.

Kostel sv. Václava v Machově

Oprava hlavního oltáře, 1. etapa - restaurování baldachýnu oltářního nástavce:

- byl předložen návrh Mgr. Pavla Macha z Červeného Kostelce, s postupem prací a cenovou nabídkou ve dvou variantách - všechny práce plně realizované dodavatelem a část prací realizovaných svépomocí farností (příprava, lešení, stavba lešení, doprava); částečná svépomoc je možná, prověří M. Tóth; v letošním roce bude provedena pouze nutná záchrana - snesení a uložení baldachýnu.

Finanční prostředky na realizaci uvedené záchrany bude potřebné zajistit.

4) Akce farního pastoračního a společenského plánu

Byly naplánovány bohoslužby pro děti a mládež. Konat se budou podle možností 1x měsíčně v něděli v kostele v Bezděkově. První se uskuteční 19. 7.

Tradiční farní (příměstský) tábor se letos konat nebude.

Pouť na Hvězdě se bude konat 1. srpna v tradičním čase. Bude pozván p. arciopat a varhaník p. Kábrt.

Polická pouť se bude konat ve dnech 15. - 16. 8. Program bude následující:

v sobotu

17.30 - 18.00 hod. adorace, 18.00 - 18.30 hod. malý varhanní koncert se zpěvem (zajistí T. Hubka a K. Pfeiferová, od 18.30 hod. posezení na nádvoří kláštera.

v neděli

od 8.00 hod. slavnostní poutní bohoslužba

Pouť na Ostaši se bude konat 20. 9. odpoledne.

Svatováclavská bohoslužba 28. 9. se bude konat v Machově (jako poutní) pro celou farnost Police nad Metují, a to od 8.30 hod.

S předstihem byla diskutována možnost konání vánočního koncertu v polickém kostele. Z důvodu nejistého vývoje zdravotní situace bylo doporučeno, tento koncert letos neorganizovat.

Bude projednán nový termín setkání s P. Vojtěchem Kodetem a P. Markem Váchou.

5) Různé

PRF diskutovala o finanční pomoci z prostředků Tříkrálové sbírky.

Předseda PRF informoval o problematických záležitostech farnosti. 


Zapsal: J. Troutnar