Obraz Božího milosrdenství

19.04.2020

Známý obraz Milosrdného Ježíše je neobvyklý proto, že za jeho vznikem stojí sám Pán Ježíš.

Ten se právě v této podobě zjevil sv. sestře Faustyně. Vše se odehrálo 22. února 1931 v její řeholní cele v płockém klášteře Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství.

"Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí.
Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli
a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu."

(Dn. 47, 48)


První obraz Božího milosrdenství

První obraz byl namalován v roce 1934 ve Vilně (Vilnius, Litva), kam byla sestra Faustyna přeložena. Tam se setkala s P. prof. Michalem Sopoćkem, který jí pomohl se splněním Ježíšových přání. 

K tomu, abych se vzal za malování tohoto obrazu, jsem byl veden spíše zvědavostí, vzpomíná P. Sopoćko

Domluvil jsem se s jedním umělcem - malířem Eugeniuszem Kazimirowskim, který bydlel ve stejném domě jako já. Ten se ujal za určitou peněžní částku malování. 

Domluvil jsem se také se sestrou představenou, která povolila sestře Faustyně dvakrát týdně přicházet k malíři, aby mu radila, jak má obraz vypadat

Práce trvala několik měsíců, a když byl obraz namalován, sestra Faustyna s ním nebyla spokojená. Dokonce si v kapli s pláčem stěžovala Pánu Ježíši: "Kdo tě namaluje tak krásného, jak jsi?" (Dn. 313) Jako odpověď uslyšela: "Velikost tohoto obrazu nespočívá v kráse barev nebo v dovednosti malíře, nýbrž v mé milosti." (Dn. 313)

Obraz byl poprvé veřejně vystaven 26. - 28. dubna 1935 na svátek Milosrdenství a to v mariánském poutním místě Milosrdné Panny Marie z Ostré Bramy. Těchto slavností se účastnila i sestra Faustyna, která na stránkách Deníčku napsala mimo jiné také tato slova: 

"Podivuhodně to vyšlo, stalo se, jak si Pán přál, že poprvé byla tomuto obrazu vzdána úcta od zástupů o první neděli po Velikonocích. ... Nyní vidím, že dílo vykoupení je spojeno s dílem milosrdenství, které si Pán přeje." (Dn. 89)

originál obrazu Božího milosrdenství z roku 1934

"Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet

pro milosti k prameni milosrdenství.

Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti."